Általános szerződési feltételek

A MASCO KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a MASCO
Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 166.; cégjegyzékszám: 01-09-662211;
adószám: 12279869-2-41; a továbbiakban: Szállító) által forgalmazott termékekre vonatkozó
megrendelések, szerződések, illetve szállítások lényeges és alapvető rendelkezéseit, így a
Szállító és a Megrendelő között létrejött szerződés elválaszthatatlan tartalmát – részét –
képezik. A Szállító a termékei forgalmazásának előmozdítására a provision-isr.hu, masco.hu, proteco.hu, satel.hu URL alatt
elérhető weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) üzemelteti. A MASCO Kft. nagykereskedelmi
tevékenységet folytat, ezért kizárólag szakirányú tevékenységgel foglalkozó telepítőket és
viszonteladókat szolgál ki. Jelen ÁSZF tartalmától való eltérés kizárólag a Felek közös, írásbeli
megállapodásával érvényes.
I. Megrendelés
1. A Megrendelő a Szállító termékeire írásban, illetve a Weboldalon történő megrendeléssel
kérhet ajánlatot a Szállítótól. A Felek között a megrendelés, illetve a szerződés a Szállító által
– írásban vagy elektronikus úton – megküldött ajánlat elfogadásával (visszaigazolásával) jön
létre. A provision-isr.hu, masco.hu, proteco.hu, satel.hu weboldalon történő megrendelés menetét jelen ÁSZF 2. sz. melléklete
tartalmazza.
2. A Szállító ajánlati kötöttsége az ajánlat megküldésétől számított 8 (azaz Nyolc) napig áll
fenn.
3. A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél
szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató
jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!
II. Szállítás
1. A Szállító a megrendelt terméket (termékeket) a megrendelés – a Szállító által történő –
visszaigazolásában megjelölt határidőn belül teljesíti. A termékek átvételének a helye a
Szállító székhelye.
2. A Szállító vállalja, hogy a szállítás pontos időpontjáról a Megrendelőt írásban, elektronikus
úton, vagy telefonon értesíti.
3. A Szállító a megrendelt terméket (termékeket) kizárólag a vonatkozó számla és szállítólevél
szabályszerű (cégszerű) aláírásának ellenében adja át a Megrendelő részére.
4 Szállítás: A raktáron lévő termékek szállítási ideje maximum 2 munkanap, a rendelhető
termékek szállítási idejét kérjük ügyfélszolgálatunkkal egyeztesse.
III. Vételár
1. A Szállító a megrendelt terméket (termékeket) a Megrendelő által elfogadott (visszaigazolt)
ajánlatban szereplő áron szállítja le a Megrendelő részére (a továbbiakban: Vételár).
2. A Megrendelő a Vételárat a szállítólevéllel egyidejűleg kézbesített számlán feltüntetett
fizetési határidőben köteles a Szállító részére hiánytalanul megfizetni.
2
3. A Megrendelő fizetési késedelem esetén köteles minden késedelmes nap után évi 20%-os
mértékű késedelemi kamatot a Szállító részére megfizetni. A Szállító jogosult a szerződéstől
elállni, amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségét a fizetési határidő lejártát követő 8
(azaz Nyolc) napon belül sem teljesíti.
4. A Szállító fenntartja a szállított termékre (termékekre) vonatkozó tulajdonjogát, annak teljes
Vételárának kiegyenlítéséig.
5. A Megrendelő fogyasztói szerződés esetén - a termék átvételétől számított - 14 (azaz
tizennégy) napon belül jogosult a szerződéstől (megrendeléstől) indoklás nélkül elállni. Előbbi
esetben a Szállító köteles az elállásról való tudomásszerzéstől számított legkésőbb 14 (azaz
tizennégy) napon belül a termék (termékek) már megfizetett Vételárát (Vételárrészét) a
Megrendelő részére visszafizetni.
6. A Szállító minden vásárlásról számítógéppel előállított számlát készít, amelyen szerepel a
Megrendelő neve és címe/székhelye.
7. Bankkártyás fizetés a K&H rendszerén keresztül: A bankkártyás fizetés révén Ön
kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése
után Önt a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. weblapjára irányítjuk, ahol a K&H Pénzforgalmi
Szolgáltató Kft. által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított
tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a
fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H
Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és
háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. a VISA, VISA
Electron, V-Pay, MasterCard, és Maestro típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus
használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben
annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy
az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. A K&H
Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési
számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen
tranzakció esetén a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. hibaüzenetben közli a hiba okát. Az Ön
személyes adatainak védelme a (MASCO Kft) és partnerei számára kiemelt fontosságú. A
weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok
begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak
(2011. évi CXII. törvény). Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem
továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta,
futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel
tartoznak felénk
8. Szállító kijelenti, hogy hibás ár esetén a megrendelést a hibás áron nem köteles elfogadni,
és nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Amennyiben a Megrendelő hibás áron tesz
ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat
elfogadásának a Szállító részéről.
IV. Jótállás és szavatosság
1. A Szállító a megrendelt termékre (termékekre) az adott termékre hatályban lévő
jogszabályban meghatározott mértékű jótállást vállal. A Szállító a szállított termék
vonatkozásában kellékszavatossággal, fogyasztóval kötött szerződés esetén a
termékszavatossággal tartozik, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
rendelkezéseinek megfelelően érvényesíthető. A szavatossági igény érvényesítésére
vonatkozó részletes tájékoztató jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi.
3
2. A jótállás kizárólag a Megrendelő székhelyén (telephelyén) a vonatkozó számla
bemutatásával érvényesíthető. A jótállás magában foglalja az anyaghibákból és a gyártásból
eredő meghibásodásokat, de nem terjed ki az átadást követő szállításból, tárolásból hibás
üzembe helyezésből, nem rendeltetésszerű használatból, átalakításból, szakszerűtlen
kezelésből eredő, valamint egyéb nem a Szállító, illetve a gyártó hibájára visszavezethető
okból bekövetkező hibákra, károkra.
3. A jótállás esetén a jótállási időszak meghosszabbodik a hiba bejelentése és a javított termék
(termékek) átvétele között eltelt idővel.
V. Vegyes rendelkezések
1. A Szállító jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a
Szállító köteles a változtatásokat a Weboldalon haladéktalanul közzétenni.
2. Felek általánosságban az emailen történő kommunikációt fogadják el egymás közötti
írásbeli kommunikációnak. A Szállító által használt értesítési cím: masco@masco.hu. A
Szállító nem vállal felelősséget az elektronikus levélforgalom biztosításáért, illetve a
Megrendelő részére megküldött, de meg nem érkezett elektronikus levelekből eredő kárért.
3. A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a
vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru
fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban
álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. A vállalkozás a panaszt
megvizsgálja és annak eredményéről értesíti a fogyasztót (fogyasztónak a szakmája, önálló
foglalkozása vagy az üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül).
4. Fogyasztói jogvita esetén a Megrendelő jogosult a Budapesti Békéltető Testület (1016
Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.) előtt eljárást kezdeményezni.
5. A szerződésre és jelen ÁSZF-re a magyar nyelv és a magyar jog az irányadó.
Budapest, 2023. március 22.
MASCO Kft.
4
1. sz. melléklet
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló tájékoztató
1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön
is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már
nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást
a Szállító nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság (fogyasztóval kötött szerződés esetén)
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
5
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági
igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, Felhívom
figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre.
6
2. sz. melléklet:
A honlap használata
A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók
számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek
kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban
kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció
kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.
Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.
A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában
lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok
segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve
érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.
A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek
megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan lista-szerűen jelennek meg.
A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a
szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont
segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen
mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével
lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is.
A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második
lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. A
regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak
megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási
cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres
regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a
regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra
kell regisztrálnia.
A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai
frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az
adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a
regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a
megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszó megadásával folytatható.
A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára
megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével
ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok
mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott
adatokon.
Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével
véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben
a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt
haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. Megrendelési
szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés
menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása
menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott
megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.
7
A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni
kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés”
gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek
az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá
tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a
honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF
rendelkezései szerint
Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát
megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása
esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.
Fizetési módok
Készpénzzel a helyszínen
Önnek lehetősége van üzleteinkben készpénzzel fizetni rendelésének összegét a helyszínen.
Bankkártyával a helyszínen
Önnek lehetősége van üzleteinkben bankkártyával fizetni rendelésének összegét a
helyszínen.
Banki átutalás
A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti.
Az átutaláshoz szükséges adatok:
Kedvezményezett bankja: K&H Bank
Kedvezményezett neve: MASCO Kft.
Kedvezményezett számlaszáma: 10201006-50067006-00000000
Közleménybe ebben az esetben a megrendelés számát kell beírni!
Utánvétel
Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor
válassza az "Utánvéttel futárszolgálattal csomagszállítás" fizetési módot.
Átvételi módok, átvételi díjak
Futárszolgálat utánvételes fizetéssel

Díjmentes kiszállítást biztosítunk Magyarország területén, nettó 100,000 Ft (Br.: 127.000 Ft)  felett leadott rendelés esetén. A fentiekben megadott összeg alatt a kiszállítás díja 2,199 Ft nettó (2,793 Ft bruttó) az ExpressOne futárszolgálattal.

Utánvét esetén plusz 500 Ft nettó fizetendő!

Magyar Posta csomagküldő szolgálat esetén a szállítás díja: 2.990 Ft. bruttó. Ebben az esetben logisztikai díj is felszámításra kerül, melynek díja: 9.990 Ft. bruttó összeg.


Személyes átvétel
Önnek lehetősége van személyesen is átvenni a megrendelést.
Személyes átvétel:
Budapest
1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166.
Nyitvatartás: hétfőtől - csütörtökig 08:00-17:00, pénteken 08:00-16:00

Az átvételi költség ebben az esetben DÍJTALAN.
Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre
tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben,
vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést
követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra
kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül.
9
Nyilatkozat-minta elálláshoz
Címzett: MASCO Kft.
(cím: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166., e-mail: masco@masco.hu)
Alulírott(ak) kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék(ek) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
……………………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha
szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
…………………………………………………………………………………
Kelt :