Vásárlási feltételek

A MASCO Kft. vásárlási feltételek

Jelen weboldalt (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a MASCO Kft. (székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 166., cégjegyzékszám: 01-09-662211, adószáma: 12279869-2-41) kezeli.

Bevezetés

A weboldal megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi. Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © MASCO Kft.. Minden jog fenntartva.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése az MASCO Kft., mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén az MASCO Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Felelősség

A weboldal tartalmát a MASCO Kft. a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és a MASCO Kft. döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel a MASCO Kft. nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

A törvény által megengedett mértékig a MASCO Kft. ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;
  • a weboldal használatának lehetetlensége;
  • a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a MASCO Kft. szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

V. Vegyes rendelkezések

1. A Szállító jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a Szállító köteles a változtatásokat a Weboldalon haladéktalanul közzétenni.

2. Felek általánosságban az emailen történő kommunikációt fogadják el egymás közötti írásbeli kommunikációnak. A Szállító által használt értesítési cím: masco@masco.hu. A Szállító nem vállal felelősséget az elektronikus levélforgalom biztosításáért, illetve a Megrendelő részére megküldött, de meg nem érkezett elektronikus levelekből eredő kárért.

3. A szerződésre és jelen ÁSZF-re a magyar nyelv és a magyar jog az irányadó.

Jelen ÁSZF legfrissebb, hatályos változata a Weboldal nyitólapján érhető el. Budapest, 2013. szeptember 17.

Hiperhivatkozások

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a MASCO Kft. jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A MASCO Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Beágyazott technológia

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat (pl. YouTube). A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja. (YouTube esetén: www.youtube.com/t/terms).

Beküldött információ

Betartva a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és egyéb jogszabályok rendelkezéseit, abban az esetben, ha Ön - személyes adaton, különleges adaton kívül - bármilyen információt vagy anyagot küld a MASCO Kft. számára, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot a MASCO Kft. térítésmentesen felhasználhassa marketing és egyéb célokra, és a küldéssel megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait. A weboldal azon részein, ahol a weboldal felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat a MASCO Kft. nem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét az ilyen információkért.

Adatvédelem

Adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő linken keresztül tájékozódhat: www.masco.hu

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet MASCO Kft.-vel: e-mail cím: masco@masco.hu, telefonszám: 061-390-4170 fax: 061-390-4173.

Tárhelyszolgáltató adatai Név: MAXER Hosting Kft. Székhely: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3. Fióktelepe: 1134 Budapest, Lehel utca 4/C Elérhetőség: Tel: +3612579913, Email: info@maxer.hu

A MASCO Kft. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.
Lezárva: 2017. december hó 1. nap